Ratatyökoneenkuljettaja

Hinta: 

1.päivä : 145€ / hlö

(verkkokoulutus 8 oppituntia, kun henkilöllä on Ratatyövastaavan pätevyys)

2.päivää : 230€ / hlö

(verkkokoulutus + maastopäivä, maastoon sopiva vaatetus mukaan)

Koulutuksen tarkoitus:

Ymmärtää rautatiejärjestelmän sekä oman toiminnan turvallisuusvaikutukset ja ratatyökoneen tekniset vaatimukset työhön. Osaa työskennellä ratatyövastaavan ohjauksessa ja ymmärtää turvallisuusohjeistukset kuten ratatyöalueen
merkityksen. Ymmärtää koulutuksen tuottaman pätevyyden merkityksen omassa työssään. Ymmärtää työturvallisuuden merkityksen.

Koulutuksen kesto:
- 16 oppituntia
- 8 oppituntia, kun henkilöllä on Ratatyövastaavan pätevyys

Ennakkovaatimukset:
- Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
- Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)
- Ennakkotehtävät

Osaamisvaatimukset:
- Ymmärtää ratatyökoneenkuljettamisessa vaikuttavia tekijöitä, jotka voivat joko
tukea tai heikentää toiminnan onnistumista ja siten vaikuttaa esim. turvallisuuteen.
- Ymmärtää koneen nousu- ja poistumispaikat.
- Tietää raiteen vapaana oloon liittyvät järjestelmät, niiden merkityksen sekä kiskoille nousun vaikutukset erilaisiin vapaana olon järjestelmiin.
- Tuntee Ratatyökoneet ohjeen ja tietää vaatimustenmukaiset tarkastukset, määräaikaistarkastukset sekä tekniset ja turvallisuuteen vaikuttavat tarkastukset
kuljettajan näkökulmasta.
- Tunnistaa vaihteen asennon.
- Tietää sähkörataan liittyvät koneiden turvalliset työskentelyetäisyydet.
- Tietää työkoneensa maadoittamiseen liittyvät vaatimukset.
- Osaa toimia Ratatyövastaavan tai Turvamiehen antamien ohjeiden mukaisesti.
- Osaa tunnistaa työalueiden rajat ja osaa käyttää RUMA-sovellusta.
- Osaa vaatia riittävän kattavan ratatyöluvan työselostuksen.
- Osaa käyttää koneiden rajoittimia ja testata näiden teknisen toimivuuden.
- Hallitsee viestinnän Ratatyövastaavan kanssa ja osaa käyttää käytössä olevia
järjestelmiä.
- Hallitsee TURO:n mukaiset toimintatavat ratatyökoneen käytössä rautatiealueella.